paritaire commissie zuurstoftankbeleid en procedure pdf

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Procedure bij invoering van functieclassificatie- paritaire commissie zuurstoftankbeleid en procedure pdf ,De paritaire overeenkomst voor de arbeiders uit de metaalsector verduidelijkt de samenstelling, de taken en de interne werking van de nationale paritaire technische commissie. Ze verduidelijkt ook de procedure voor invoering van een classificatie : o voorlegging van het ontwerp en bespreking binnen de ondernemingsraad of bijLijst adviescommissies per ministerie - Rijksoverheid.nlCommissie van onderzoek procedure van werving, selectie en benoeming voorzitter Huis voor klokkenluiders BZK Commissie van toezicht op de inlichten- en veiligheidsdiensten ... Def Paritaire Commissie aanpak problematiek chroom VI Def Prog-Advies Commissie voor onderzoekCommission paritaire/2012/ Paritaire Commissie/2012/ AVIS ...

Paritaire Commissie/2012/ ADVIES-CP3 22/11/2012 ... Commission paritaire en date du 22 novembre 2012 : 9 positifs 2 négatifs 0 abstention op datum van 18 september 2012 als advies aan de paritaire Commissie uitgebracht heeft dat de ... De kamer moet een procedure van werkwijze voorstellen.

Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten en inrichtingen

wenselijk/noodzakelijk op regionaal niveau, en samengesteld door het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen – en diensten. In voorkomend geval spreken we van een sectorale begeleidingscommissie. §4. Interne beroepscommissie: De interne beroepscommissie is een paritaire commissie die wordt samengesteld door

Commission paritaire/2014/ Paritaire Commissie/ 2014/ …

Paritaire Commissie/ 2014/ ADVIES-CP Art. 3 Par. 3- Osteopathie7 09/01/2014 ... en bewijs kunnen voorleggen van onafgebroken ... uitvoeringsbesluiten waarin de procedure voor het bekomen van een individuele registratie als osteopaat wordt geregeld;

KB 5 JULI 2004 - Cepa

§3. De administratieve commissie volgt hierbij de procedure, zoals bepaald in hoofdstuk II, en kan oordelen dat dit ontslag wordt gelijkgesteld met een maatregel bedoeld in artikel 4, §1, 7°. Artikel 8 De administratieve commissie kan de erkenning als havenarbeider zoals gegeven conform artikel 1, …

- 1714/1 - 97/98 - De Kamer

De paritaire commissie en de kamers hebben een ruime opdracht. Het gaat inzonderheid om het for-muleren van voorstellen inzake de criteria van regis-tratie van de praktijk en van de individuele beroeps-beoefenaars inzake onder andere opleiding, permanente vorming; de organisatie van een sys-teem van openbare bekendmaking en evaluatie en

PARITAIR COMITÉ METAAL- MACHINE- EN COMMISSION …

maatregelen en initiatieven dienen te gebeuren binnen het kader van het sociaaloverleg en mits naleving van sociaal aanvaardbare waarden. Nee~legging-Dépôt: 29/10/2015 Reglst.-Enregistr.: 15/12/2015 W: 130650/CO/111 COMMISSION PARITAIRE CONSTRUCTIONS METALLIQUE, MECANIQUE ET ELECTRIQUE Secteur monteurs PREAMBULE -Investir dans l'industrie

Tabel 9 - Lijst van de paritaire comités

Tabel 9 - Lijst van de paritaire comités Nummer Omschrijving 100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 101 Nationale Gemengde Mijncommissie 102 Paritair Comité voor het groefbedrijf 102.01 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen …

Commission paritaire/2012/ Paritaire Commissie/2012/ AVIS ...

Paritaire Commissie/2012/ ADVIES-CP2 13/11/2012 Avis de la Commission paritaire relatif à l’appartenance à une organisation professionnelle des pratiques non-conventionnelles ... Commission paritaire du point 1 de l’avis en date du 13 novembre 2012 : 11 positifs 0 négatif 0 abstention