houders voor zuurstofflessen voor transportmiddelen gedekt door een handicap

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Aangenomen teksten - Dinsdag 25 oktober 2016- houders voor zuurstofflessen voor transportmiddelen gedekt door een handicap ,Oct 25, 2016·(Raadpleging) Het Europees Parlement, – gezien het ontwerp van de Raad (11219/2016), – gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigdEUR-Lex - 52010PC0774 - EN - EUR-Lex2.17 Een entiteit voor specifieke doeleinden (ESD) of special purpose vehicle (SPV) is in de regel een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een commanditaire vennootschap die met scherpomlijnde, specifieke of tijdelijke doelstellingen wordt opgericht om een financieel risico, een bepaalde belasting of een met regelgeving verband ...Kamerstuk 26727, nr. 6 | Overheid.nl > Officiële ...

De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Gezien de complexiteit en de omvang van het wetsvoorstel behoudt de commissie zich het recht voor na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag een nader verslag uit te brengen.

Kamerstuk 35300-VI, nr. 23 | Overheid.nl > Officiële ...

De actuele stand van het budget van het CRM is voor 2020 en volgende jaren 6,5 miljoen euro. (excl. 0,6 miljoen euro voor taken uit het VN-Verdrag rechten van personen met een handicap). De MRb acht de beschikbare middelen bij het CRM voldoende voor de uitvoering van de taken van het College.

Kamerstuk 26727, nr. 6 | Overheid.nl > Officiële ...

De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Gezien de complexiteit en de omvang van het wetsvoorstel behoudt de commissie zich het recht voor na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag een nader verslag uit te brengen.

Zippy System Evo - it.scribdom

Accione o dispositivo central (S2) e acompanhe-o ate a poslao dese[ada. UTILIZAO DO CORRIMO CADEIRINHA DE PASSEIO VIRADA PARA A ME fg. 49 Quando a cadelrlnha de passelo esta vlrada para a mae, utlllze o corrlmao pequeno (R1) com o revestimento. fg. 50 …

Kamerstuk 25604, nr. 2 | Overheid.nl > Officiële ...

Van belang voor het bereiken van deze overeenstemming was dat als onderdeel van en in samenhang met de overheidsbijdrage voor 1997 een aantal afspraken voor 1998 is gemaakt. Door deze afspraken ontstaat in verregaande mate helderheid voor 1998, zodat de uitgebreide discussies zoals gevoerd in 1996 en 1997 grotendeels kunnen worden voorkomen.

Aangenomen teksten - Dinsdag 20 oktober 2020

Oct 20, 2020·Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2020 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 (COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD))

Koninklijk Besluit van 30/03/2001 tot regeling van de ...

Mar 30, 2001·Die opmerking, die wordt gemaakt in verband met het verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een ministerieel kabinet, geldt mutatis mutandis ook voor artikel VIII.IV.3 van het ontwerp, dat betrekking heeft op het uitzonderlijk verlof voor een stage of een proeftijd in een andere betrekking van een overheidsdienst of van het gesubsidieerd ...

EUR-Lex - 52010PC0774 - EN - EUR-Lex

2.17 Een entiteit voor specifieke doeleinden (ESD) of special purpose vehicle (SPV) is in de regel een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een commanditaire vennootschap die met scherpomlijnde, specifieke of tijdelijke doelstellingen wordt opgericht om een financieel risico, een bepaalde belasting of een met regelgeving verband ...

FiscaalMemento2013_NL_tcm306-216807[1] Copy.pdf

Wat betreft de verwerving van het voertuig, wordt de belastingvermindering berekend als volgt: 15% van de aankoopprijs, met een maximumbedrag van 4.800 euro voor een vierwieler of 2.930 euro voor een motorfiets of een driewieler. 30% van de aankoopprijs, met een maximumbedrag van 9.510 euro voor een uitsluitend door een elektrische motor ...

Kamerstuk 25604, nr. 2 | Overheid.nl > Officiële ...

Van belang voor het bereiken van deze overeenstemming was dat als onderdeel van en in samenhang met de overheidsbijdrage voor 1997 een aantal afspraken voor 1998 is gemaakt. Door deze afspraken ontstaat in verregaande mate helderheid voor 1998, zodat de uitgebreide discussies zoals gevoerd in 1996 en 1997 grotendeels kunnen worden voorkomen.

Publicatieblad L 112/2018 - EUR-Lex

door alternatieve brandstoffen aangedreven voertuigen als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 96/53/EG van de Raad (*5) met een maximaal toegestane massa van meer dan 3 500 kg maar ten hoogste 4 250 kg voor het vervoer van goederen zonder aanhanger door houders van een rijbewijs van categorie B dat ten minste twee jaar eerder was afgegeven, mits ...

Staatsblad 1998, 322 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

c. voor zover zij een brandbare inhoud hebben, zodanig opgeslagen dat zij zijn afgescheiden van flessen met zuurstof; door middel van een ten minste 60 minuten brandwerende scheidingswand, dan wel door middel van het aanhouden van een afstand van ten minste drie meter tussen de verschillende gasflessen en zuurstofflessen;

Inhoudsopgave

voor een bedrag van € 465.000. Het gaat hier om grond die was gewaardeerd voor een bedrag van € 975.000 gebaseerd op de bestemming wonen en de uitgifte van meerdere kavels (verkaveling). Als gevolg van recente ontwikkelingen op dit dossier gaan we deze grond afwaarderen tot € 510.000. Dit is gebaseerd op de bestemming horeca. L 528 N I 5.

LOI - WET

Sinds een aantal jaren heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een reeks instrumenten en initiatieven ontwikkeld om tot een beter levenskader te komen : het Handboek van de openbare ruimten (1995-1996), de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (titels 6 en 7) of het Richtschema voor de verlichting (1996-1997) zijn allemaal initiatieven ...

Toelichting bij COM(2010)774 - Europees systeem van ...

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie /* COM/2010/0774 def. - COD 2010/0374 */ NL || EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 01 BIJLAGE A bij het voorstel voor een

EUR-Lex - 52010PC0774 - EN - EUR-Lex

2.17 Een entiteit voor specifieke doeleinden (ESD) of special purpose vehicle (SPV) is in de regel een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een commanditaire vennootschap die met scherpomlijnde, specifieke of tijdelijke doelstellingen wordt opgericht om een financieel risico, een bepaalde belasting of een met regelgeving verband ...

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en ...

Jan 22, 2013·Wanneer er in een lidstaat op 16 september 1985 een vergelijkend onderzoek op de grondslag van een examen bestaat dat ten doel heeft onder de in lid 1 bedoelde houders de kandidaten te selecteren die zullen worden aangewezen als houders van nieuwe apotheken tot oprichting waarvan in het kader van een nationaal systeem voor geografische ...

Tweede Kamer 2002-2006 - ChristenUnie.nl

2.68 Wanneer een student tijdens zijn studie vertraging oploopt door een handicap of een chronische ziekte moet de mogelijkheid voor extra studiefinanciering aanwezig zijn. 2.69 Wetenschappelijk onderzoek dient hand in hand te gaan met ethische bezinning op de grenzen van onderzoek en de toepassing daarvan.

Financiële verantwoording van het Ministerie van ...

Mar 12, 2009·De onderuitputting van circa f 3,9 mln wordt met name veroorzaakt door een kasvertraging in de voor 1999 geraamde incidentele uitgaven wegens nabetalingen uit hoofde van AOW/AWW/ANW-compensatie voor een deel van de wachtgelden; het beperken van het aantal burgemeesters dat in 1999 daadwerkelijk beroep heeft gedaan op een wachtgelduitkering door ...

Rea Dahlia 30 / 45. Handbewogen rolstoel - passief ...

Dit betekent dat de rolstoel een standaardtest heeft doorstaan in een mogelijke ongevalssituatie: een frontale botsing bij 48 km/u met een vertraging van 20 g en een testpop van 75 kg. Deze testnorm, ISO , is ontwikkeld door autoriteiten en specialisten en specificeert de minimumeisen die aan rolstoelen worden gesteld voor vervoer in voertuigen.

Zuurstoffles houder - Drogisterij online | BESLIST.nl ...

Zuurstoffles houder cilindermaat 119mm. €78,95. Bolom. Zuurstoffles houder cilindermaat 119mm - van Merkloos / Sans marque in de categorie Rolstoelaccessoire. -47%. nieuw. Gillette Combi Fusion Proglide Flexball Power Houder incl 17 Power scheermesjes. €56,49. Shavesavingsom.

VROM Wet milieubeheer Ontwerp-Besluit opslag- en ...

2 100 kg propaan, butaan of mengsels van propaan en butaan; d. afvalstoffen worden op- of overgeslagen, die van buiten de inrichting afkomstig zijn, voorzover de inrichting beschikt over een opslagcapaciteit: 1. van meer dan 35 m 3 voor de opslag van afvalstoffen; 2. voor de opslag van gevaarlijk afvalstoffen, of 3. van meer dan 1000 m 3 voor de overslag van afvalstoffen ; e. dieren ...

LOI - WET

Sinds een aantal jaren heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een reeks instrumenten en initiatieven ontwikkeld om tot een beter levenskader te komen : het Handboek van de openbare ruimten (1995-1996), de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (titels 6 en 7) of het Richtschema voor de verlichting (1996-1997) zijn allemaal initiatieven ...

Financiële verantwoording van het Ministerie van ...

Mar 12, 2009·De onderuitputting van circa f 3,9 mln wordt met name veroorzaakt door een kasvertraging in de voor 1999 geraamde incidentele uitgaven wegens nabetalingen uit hoofde van AOW/AWW/ANW-compensatie voor een deel van de wachtgelden; het beperken van het aantal burgemeesters dat in 1999 daadwerkelijk beroep heeft gedaan op een wachtgelduitkering door ...