voorschriften voor opslag van medische zuurstoftanks 2017

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

PROCEDURE V.1 APR 2017 - CRISP Maastricht- voorschriften voor opslag van medische zuurstoftanks 2017 ,PROCEDURE V.1 APR 2017 VOORSCHRIFTEN VOOR INGEKAPSELDE BRONNEN INLEIDING Deze procedure is bestemd voor werknemers, werkzaam binnen de instellingen behorend tot de Complexvergunning Randwyck, die betrokken zijn bij de aanschaf, het beheer en het gebruik van ingekapselde radioactieve bronnen. De voorwaarden die hieraan gesteld zijn,Installateurs en onderhoudstechnici medische gassenSep 07, 2015·De onderhoudstechnicus dient in staat te zijn om het onderhoud te beschrijven en te implementeren conform de specifieke onderhoudseisen van de fabrikant/leverancier voor de onderdelen van medische gassen en vacuüm-systeem, gebaseerd op: installatie-instructies. de handleidingen voor bediening en onderhoud. onderdelen lijsten.RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

Versie 1 (België) Datum van uitgifte: 2017/02/08 5/11 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Eisen aan opslagruimten en containers : Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container. Advies voor gemengde opslag : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslagstabiliteit

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD - haesko

Technische voorschriften: Bij werkzaamheden met warm vet kan mechanische ventilatie noodzakelijk zijn. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Technische voorschriften bij opslag: Geen speciale eisen. Opslagomstandigheden: Bewaren in goed afgesloten originele verpakking. 7.3. Specifiek eindgebruik

EUR-Lex - 32017R0746 - EN - EUR-Lex

Een comité van deskundigen, de MDCG, dat bestaat uit door de lidstaten op grond van hun rol en expertise op het gebied van medische hulpmiddelen, met inbegrip van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, aangewezen personen, moet worden ingesteld overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten omschreven in Verordening (EU) 2017/745 om de ...

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen ... 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten ... Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

EUR-Lex - 32017R0852 - EN - EUR-Lex

Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on mercury, and repealing Regulation (EC) No 1102/2008 (Text with EEA relevance. ) Verordening (EU) 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 (Voor de EER relevante tekst.

E T 088-489 0500 6815 AD ARNHEM 2017/0542-07 Betreft ...

2017/0542-07 Datum 28 juli 2017 Betreft Vergunning Kernenergiewet Biilage(n) ... behoeve van medische diagnostiek en medische therapie in ten hoogste 1 radionucliden-laboratoriumop B-niveau, 2 radionucliden-laboratoria op ... 15. Het voorhanden hebben voor opslag van …

wetten.nl - Regeling - Besluit medische hulpmiddelen ...

1 Dit besluit is niet van toepassing op:. a. in-vitro diagnostica waarop het Besluit in-vitro diagnostica van toepassing is.. b. actieve implantaten in de zin van het Besluit actieve implantaten;. c. medische hulpmiddelen bestemd voor het toedienen van een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet, voor zover zij op zodanige wijze in de handel worden ...

Over ons - Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland

Over ons. Het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland is een kennis-, documentatie- en erfgoedcentrum dat fungeert als platform voor het niet-universitaire onderzoek van de geschiedenis van de geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, farmacie, tandheelkunde en …

Voorstel van richtsnoeren betreffende de goede ...

van de medische hulpmiddelen die hij uitvoert ». -« Art.11 van het KB van 15 juli 1997: dat hij zich ertoe verbindt om te beschikken over aangepaste lokalen voor de opslag hetzij van de medische hulpmiddelen die hij distribueert, hetzij van de medische hulpmiddelen die hij uitvoert ».

EUR-Lex - 32017R0745 - EN - EUR-Lex

Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst.

EUR-Lex - 32017R0852 - EN - EUR-Lex

Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on mercury, and repealing Regulation (EC) No 1102/2008 (Text with EEA relevance. ) Verordening (EU) 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 (Voor de EER relevante tekst.

Stralingsbescherming Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 1.

2, De araa,het tshiskderen de bedennde nvra 2.1. De aanvraag De aanvraag met kenmerk INFRA-17-B00039-E]Oheb ik op 7 juTi 2017 ontvangen en heeft betrekking op een wijziging van de op 2 februari 2006, aan BAM Wegen B.V. gevestigd te Utrecht, verleende vergunning met nummer 2006/4945,

EUR-Lex - 32017R0745 - EN - EUR-Lex

Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst.

PontMeyer Latex Exterieur Dubbeldekker

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagvoorwaarden : Opslaan in overeenstemming met de lokale/nationale voorschriften of volg de handreiking 'Opslag gevaarlijke stoffen volgens PGS-15'. Opslagtemperatuur : 5 - 30 °C Sla het product op in een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van

UNIBUZ G235 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het ...

Datum van herziening: 04.08.2017 UNIBUZ G235 Pagina 1 van 9 ... Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten In goed gesloten verpakking bewaren. ... Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op. …

Productconformiteit – ervoor zorgen dat uw product aan de ...

Mar 26, 2021·EN 455-4:2009 Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 4: Eisen en beproevingsmethoden voor levensduur bij opslag EN 374-5:2017 Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 5: Terminologie en prestatie-eisen voor de risico’s in verband met micro-organismen

Het e-merkteken: aanduiding van de hoeveelheid van een ...

May 20, 2021·EN 455-4:2009 Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 4: Eisen en beproevingsmethoden voor levensduur bij opslag EN 374-5:2017 Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 5: Terminologie en prestatie-eisen voor de risico’s in verband met micro-organismen

CE-markering: richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG ...

Bent u fabrikant of importeur van medische hulpmiddelen en doet u zaken in de EU/EER? Zorg dan dat uw producten voldoen aan wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid en gezondheid.Richtlijn 93/42/EEG bepaalt dat medische hulpmiddelen en hulpstukken alleen mogen worden toegelaten en verhandeld in de Europese markt als zij CE-markering hebben.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen ... 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten ... Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD - haesko

Technische voorschriften: Bij werkzaamheden met warm vet kan mechanische ventilatie noodzakelijk zijn. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Technische voorschriften bij opslag: Geen speciale eisen. Opslagomstandigheden: Bewaren in goed afgesloten originele verpakking. 7.3. Specifiek eindgebruik

Aanvullingsdocument Verdamperseries

voorschriften voor het klaarmaken voor hergebruik van de gezondheidsinstelling in acht (bijvoorbeeld met betrekking tot de cycli voor het klaarmaken voor hergebruik). Classificaties voor het klaarmaken voor hergebruik Classificatie van medische apparaten De classificatie is afhankelijk van het beoogde gebruik van het medische apparaat. De ...

Aanvullingsdocument Verdamperseries

voorschriften voor het klaarmaken voor hergebruik van de gezondheidsinstelling in acht (bijvoorbeeld met betrekking tot de cycli voor het klaarmaken voor hergebruik). Classificaties voor het klaarmaken voor hergebruik Classificatie van medische apparaten De classificatie is afhankelijk van het beoogde gebruik van het medische apparaat. De ...

Het e-merkteken: aanduiding van de hoeveelheid van een ...

May 20, 2021·EN 455-4:2009 Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 4: Eisen en beproevingsmethoden voor levensduur bij opslag EN 374-5:2017 Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 5: Terminologie en prestatie-eisen voor de risico’s in verband met micro-organismen

BUCASAN® SANIFLOW G458 RUBRIEK 1: Identificatie van de ...

Datum van herziening: 04.08.2017 BUCASAN® SANIFLOW G458 Pagina 1 van 9 ... 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten ... Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op. 10.2. Chemische stabiliteit