veilige opslag van zuurstofflessen in het huissysteem pdf

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Wanneer moeten zuurstofflessen hervuld worden?- veilige opslag van zuurstofflessen in het huissysteem pdf ,Het vullen van zuurstofflessen Voor het vullen van zuurstofflessen zijn er verschillende mogelijkheden. Belangrijk om mee te geven is dat het hier om medicinale zuurstof gaat en dat een erkende instantie de zuurstofflessen moet vullen. Dit kan via: - Apotheker - Nabijgelegen ziekenhuis: ambulancedienst, ziekenhuisapotheek, … - Firma waar je ...Lowland Safety Manual - ScribdSalvar Salvar lowland-safety-manual.pdf para ler mais tarde. 0% 0% consideraram este ... Gevaarlijke stoffen 12.1 Algemeen 229 12.2 Veiligheidsinformatiebladen 229 12.3 Verfspuiten 237 12.4 Opslag van verfmiddelen 237 12.5 Opslag drukhouders 239 12.6 Opslag gevaarlijke stoffen 243 12.7 Absorptiemiddelen 245 12.8 ... Het meest veilige is, ...Inforisk - Ethias

6 meter van andere brandbare opslag. • Indien 6 meter tussenruimte met andere brandbare opslag onmogelijk is, dan is het aan te raden om tussen de opslag van brandbare gassen en andere brandbare opslag een brandwerende afscheiding van minstens een half uur (RF = 30 min.) te voorzien. • Gasflessen nooit opslaan in de nabijheid van kelders, kel-

Voorschriften voor de opslag van gasflessen ...

Het stapelen van gasflessen is alleen toegestaan als de constructie van de gasflessen hierin voorziet. Gassen met vergelijkbare gevaarseigenschappen moeten bij elkaar worden geplaatst. Bij opslag van brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht (zoals propaan en butaan) moet een afstand tot kelderopeningen en aanzuigopeningen van ...

Gebruikershandleiding en technische beschrijving

Dit is niet van toepassing op zuurstofflessen. Bedek de SCU niet terwijl in gebruik. Plaats de SCU niet nabij bronnen van grote hitte zoals radiatoren. Hanteer de netstekker nooit met natte handen. Koppel het product alleen los van het elektriciteitsnet door de netstekker uit te trekken. Om de netstekker uit

Regeling veiligheid zeeschepen :: Maxius.nl voorheen Lexius.nl

6. Indien een acetyleen las- en snij-installatie, bestaande uit acetyleen- en zuurstofflessen met inbegrip van de ruimte voor opslag, distributieleidingen, slangen en appandages aan boord van een schip is, is deze installatie periodiek gekeurd, goed onderhouden, zodanig opgesteld en ingericht dat het risico van brand of explosie bij zowel een in gebruik zijnde als buiten gebruik zijnde ...

BOGE Compressors | Zuurstofgeneratoren

VEILIGE KWALITEIT Met de BOGE-zuurstofgeneratoren vermijdt u risico's die gepaard gaan met de opslag van hogedrukcilinders en de omgang met zuurstofflessen. Alle materialen zijn van de hoogste kwaliteit, de productie wordt zeer streng gecontroleerd.

ATEX Reglementering - Prebes vzw | Welzijn op het werk

2. Sociale ATEX- richtlijn • Europese richtlijn: 1999/92/EG 15e bijzondere richtlijn “ATEX 153” (ATEX 137) • minimumeisen • elke lidstaat opnemen in eigen reglementering – KB van 26/03/ 2003 (BS 5/5/2003) betr. het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen

Veilig werken in de werkplaats - zelfdoeninzh.nl

• Spreek duidelijk af wie toegang heeft tot de sleutel van kast / opslag en leg de sleutel op een veilige plek. • Bekijk of er voorzieningen nodig zijn in geval van incidenten (bijv. een (oog)douche). • Zet gasflessen goed vast (ketting, klem, kooi), niet bij een warmtebron. Sla zuurstofflessen gescheiden op van andere gasflessen.

Lowland Safety Manual - Scribd

Salvar Salvar lowland-safety-manual.pdf para ler mais tarde. 0% 0% consideraram este ... Gevaarlijke stoffen 12.1 Algemeen 229 12.2 Veiligheidsinformatiebladen 229 12.3 Verfspuiten 237 12.4 Opslag van verfmiddelen 237 12.5 Opslag drukhouders 239 12.6 Opslag gevaarlijke stoffen 243 12.7 Absorptiemiddelen 245 12.8 ... Het meest veilige is, ...

Veiligheid - Studentinvastgoed.be

- Metingen: van O 2, explosiemetingen, metingen van gevaarlijke stoffen - Verluchting: goede ventilatie: - deToezicht: er dienst steeds een 2 persoon toezicht te houden buiten de besloten ruimte. - PBM’s: gasmasker, beschermde kledij, veiligheidschoenen, helm, handschoenen, oogbescherming, oorbescherming, … - Toegang: op een veilige manier

Algemene voorschriften veiligheid, gezondheid, welzijn en orde

2 Pagina 2 van 25 VOORWOORD Veiligheidsmaatregelen Dit document “algemene voorschriften veiligheid, gezondheid, welzijn en orde” bevat de meest essentiële voorschriften en maatregelen die van toepassing zijn in het kader van werken met derden bij Stad Gent met uitsluiting voor werken die vallen onder TMBP1 en/of waarvoor er een veiligheidscoördinator werd

Huisregels - Home | UMC Groningen - umcg.nl

Na goedkeuring van het Deelplan van aanpak wordt een mutatie vergunning uitgeschreven door de Technisch Beheerder van de betreffende installatie(s). 4.0 Diversen 1 Toegang tot werkterrein De afsluiting en beveiliging van het aan de aannemer ter beschikking gestelde werkterrein is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

Toolbox-meeting Besloten ruimten - Pro Industry

Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 – 4560456 Fax 038 – 4560404 Toolbox-meeting Besloten ruimten

Legende Onderhouds- en herstelwerkplaats voor ...

Controleer steeds de stabiliteit en de lekdichtheid van het toestel. Stel de fontein op in een verluchte plaats en op een veilige afstand van iedere ontstekingsbron (verwarming, laspost, slijpsteen,… . Breng in de nabijheid van de ontvettingsfontein een duidelijk pictogram aan dat de aandacht op het …

Gebruikershandleiding en technische beschrijving

Dit is niet van toepassing op zuurstofflessen. Bedek de SCU niet terwijl in gebruik. Plaats de SCU niet nabij bronnen van grote hitte zoals radiatoren. Hanteer de netstekker nooit met natte handen. Koppel het product alleen los van het elektriciteitsnet door de netstekker uit te trekken. Als u de netstekker uit

Veiligheidsinformatieblad Zuurstof, samengeperst

houden van brandbare gassen en ander brandbaar materiaal in de opslag. Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde ruimte. 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING Persoonlijke bescherming Niet roken tijdens het gebruik van het product. Draag geschikte hand-, lichaams- en hoofdbescherming.

Beveiligingsconcept ondergrondse bouwwerken (PDF)

Jun 17, 2017·VOORWOORD. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en bet Centrum voor Ondergronds Bouwen zijn in maart 1996 gezamenlijk bet. project Beveiligingsconcept Ondergrondse Bouwwerken gestart.. In bet verleden is bij ondergrondse bouwprojecten op verscbillende (lokale) manieren invulling gegeven aan bet. onderwerp veiligbeid.

Veiligheidsaspecten zuurstof in thuissituatie

Stel de brandweer op de hoogte van het adres en de plaats(en) in huis waar de zuurstofcilinder of basistank vloeibare zuurstof zich bevindt. Een aanbeveling is aan de deur van de opslagruimte van zuurstof een ‘niet roken’-aanduiding te hangen. Hang aan de buitendeur van het huis een aanduiding van ‘zuurstofopslag’.

Catalogus Opslag & handeling van gasflessen pagina 6 t/m ...

Bij het gebruik of de opslag van zuurstof is een grotere kans op brand aanwezig. Onder normale omstandigheden is in de atmosfeer 21% zuurstof aanwezig. Bij lekkage van zuurstofflessen is het risico op een verhoogd zuurstofgehalte in de atmosfeer reëel. Al bij een geringe verhoging van het zuurstofgehalte is er sprake van een verhoogd brandgevaar.

beroepsrisicoprofiel onderhoud machines

Het verrichten van onderhoud- en revisiewerkzaamheden vindt in de regel op gezette tijden plaats. Afhankelijk van de werkzaamheden zal het werk in een werkplaats of in de buitenlucht plaatsvinden. ... veilige wegafzetting, bebording, bebakening ... Opslag gas- en zuurstofflessen en materi-alen voor laswerk Gescheiden geventileerde ruimte ...

Internationaal Ruimtestation - International Space Station ...

Het International Space Station (ISS) is een modulair ruimtestation (bewoonbare kunstmatige satelliet) in een lage baan om de aarde.Het is een multinationaal samenwerkingsproject waarbij vijf deelnemende ruimteagentschappen betrokken zijn: NASA (Verenigde Staten), Roscosmos (Rusland), JAXA (Japan), ESA (Europa) en CSA (Canada). Het eigendom en het gebruik van het ruimtestation is vastgelegd in ...

waterbouw:vgm_handboek_2_12a [Arbocatalogus Waterbouw]

Het stuwen of klaren van een ankerketting in de kettingbak lijkt simpel, maar kan bijzonder gevaarlijk zijn. Ook bij zogenaamde “zelfstuwende kettingbakken” kan het wel eens nodig zijn om de ketting te klaren of te geleiden. Het is van het grootste belang om te zorgen voor voldoende mankracht en toezicht bij het werken in en bij de kettingbak.

Metabo Mega 350-100 W handleiding

– Houd er tijdens gebruik en opslag van het apparaat rekening mee, dat vrijkomend condensaat en andere hulpstoffen de omgeving kunnen verontreinigen en schade aan het milieu kunnen veroorzaken. – Houd rekening met omgevingsinvloeden. 4.8 Symbolen op het apparaat (afhankelijk van het model) Lees de gebruikershandleiding.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN - GasCare

Voorkomen van calamiteiten bij opslag, gebruik en trans-port van gascilinders Grondslag: Arbobesluit artikel 4.4, eerste, tweede en derde lid. Ten aanzien van de opslag, het gebruik en het transport van gascilinders worden de volgende voorzie-ningen adequaat geacht ter vermijding van het gevaar op

Naam functie: METAALBEWERKER

Zie voorschriften; Aanwijzingen voor opslag, vervoer, opstelling en gebruik van acety-leenflessen Zie S 46 1 t/m 3 Luchtverontreiniging, straling en ventilatie bij lassen Zie Abomafoon 2.11 Acetyleen- en zuurstofflessen en Zie Abomafoon 7.26 Lasapparatuur