zuurstofcilinder medisch gebruik wet van 1996 wet

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Grondwettelijk Hof vernietigt uitsluiting van dringende ...- zuurstofcilinder medisch gebruik wet van 1996 wet ,Jul 07, 2014·Het Grondwettelijk Hof (GwH) arrest nr. 95/2014 van 30 juni 2014 vernietigt een deel van artikel 57quinquies OCMW-wet, dat ingevoerd is door de wet van 19 januari 2012. Door dit arrest mogen EU-burgers en hun familieleden niet meer uitgesloten worden van dringende medische hulp ten laste van het OCMW (tijdens de eerste 3 maanden van hun verblijf).LOI - WETHet algemeen medisch dossier heeft als doel de kwaliteit van de zorgverstrekking te optimaliseren en onnodig dubbel gebruik van handelingen te vermijden. ... ingevoegd bij de wet van 29 april 1996, vervangen bij de wet van 10 december 1997 en gewijzigd bij de wet van 16 april 1998. ... van artikel 13, § 1, van het voormeld koninklijk besluit ...1 april 1995: WGBO van kracht | Verpleegkundige Geschiedenis

Gebeurtenis: De Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) wordt van kracht op 1 april 1995 om de rechten van de patiënt te versterken. ( bron) De rechten van patiënten. De WGBO stelt regels voor: • het recht op informatie door de hulpverlener. • toestemming voor een medische behandeling. • inzage in het medisch dossier.

LOI - WET

27 NOVEMBER 1996. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de centra voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie moeten voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst in de zin van artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 …

Algemene beginselen - Federale Overheidsdienst ...

Advies van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk. Advies nr. 94 van 4 november 2005 (PDF, 37.58 KB) over: het ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering binnen de krijgsmacht van artikel 4, §1, derde lid, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

Medezeggenschap in ziekenhuis gaat onwerkbaar worden ...

Mar 03, 2020·Sinds 1996 kennen ziekenhuizen cliëntenraden. In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 1996) staan de onderwerpen genoemd die de raad van bestuur van een ziekenhuis aan de cliëntenraad ter advisering moet voorleggen. Een aantal van deze onderwerpen kent een verzwaard adviesrecht, met name als ze de patiënt direct raken.

Advies nr. 50 van 9 mei 2011 betreffende bepaalde ethische ...

1. De regels van algemeen medisch recht met betrekking tot personen die ... 2. Nederlands recht : wet van 24 mei 1996, gewijzigd door de wet van 23 ... orgaan in de zin van de wet van 13 juni 1986; het gebruik ervan wordt geregeld door de wet van 19 december 2008. Sommigen hebben echter aan de orde gesteld dat, voor zover

Welzijn op het werk | Belgium.be

Wetgeving. De ‘welzijnswet’ (wet van 4 augustus 1996 over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk) is de basiswet op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. Deze wet schept een kader waarin ook de uitvoeringsbesluiten worden genomen. Deze uitvoeringsbesluiten worden hoofdzakelijk gebundeld in de Codex over het welzijn op het werk.

ocmw-info-cpas

Jul 13, 2007·Wet van 2 juni 2006 tot wijziging van art. 1, 3°, tweede lid, van de wet van 2 april 1965 betr. het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's (B.S. 30.06.2006; inforum nr. 211138) Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (B.S. 31.12.2012 (1e druk), inforum nr. 270273)

Zuurstofcilinder klaarmaken - Medidis

Klaarmaken van zuurstofcilinder (met of zonder ingebouwde zuurstofklok) voor gebruik. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: arts Mag zelfstandig verricht worden door: 3 IG 4/5 Aandachtspunten – De firma of dienst die de apparatuur en de zuurstof levert is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het materiaal.

Overige wet- en regelgeving | RIVM

Mar 17, 2011·Deze wet is in 1996 van kracht geworden. Voor bevolkingsonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling is een vergunning nodig. Regels ten aanzien van de uitvoering van bevolkingsonderzoeken zijn opgenomen in het Besluit bevolkingsonderzoek ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , 1995b).

er - bvlt-abtl.be

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 4, § 1, genummerd bij de wet van 7 april 1999 en gewijzigd bij de wet van 10 januari 2007, artikel 5, ... 5o wijzen op de verschillende risico’s verbonden aan het gebruik van een scherp medisch instrument;

wetten.nl - Regeling - Wet op de economische delicten ...

Wet van 22 juni 1950, houdende vaststelling van regelen voor de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten. Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ...

Kamerstuk 34767, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële ...

Sep 05, 2017·Wat betreft de Wet Bibob geldt dat deze wet voorziet in specifieke, ten opzichte van de Wbp aanvullende bepalingen over de verwerking van gegevens in het kader van de toepassing van die wet. De Wet Bibob bevat tevens een geheimhoudingsplicht voor een ieder die krachtens die wet de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde.

medisch rekenen: Formule voor zuurstof bij medisch rekenen

Jan 07, 2015·Wat je ziet is dat je antwoord 400Liter goed is en nu zijn ook de eenheden kloppend. Wet van Boyle Hierin is p de druk (bar of atmosfeer) en is V het volume van het gas (in Liter). Deze wet zegt dat bij een constante hoeveelheid gas en een constante temperatuur de druk van een gas omgekeerd evenredig is met het volume. Voorbeeld Neem een fietspomp sluit de nippel af en druk de zuiger naar …

Juridische aspecten van videoregistratie bij operaties ...

Art. 7 Wet Uitbreiding bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het gebied van de volksgezondheid 15 april 2010. Staatsblad 2010:191. Art. 4a Kwaliteitswet Zorginstellingen 18 januari 1996. Staatsblad 1996:80. Art. 152 Wetboek van Strafvordering 15 januari 1921.

Organisatie van de gezondheidszorg

(WMCZ 1996/WMCZ 2018) 212 6.2.4 Wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (WCZ) en vervolgwetgeving 216 6.2.5 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ), Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg 218 6.2.6 Wet op de orgaandonatie (WOD) 220 6.2.7 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMWO) 222

Overige wet- en regelgeving | RIVM

Mar 17, 2011·Deze wet is in 1996 van kracht geworden. Voor bevolkingsonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling is een vergunning nodig. Regels ten aanzien van de uitvoering van bevolkingsonderzoeken zijn opgenomen in het Besluit bevolkingsonderzoek ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , 1995b).

CO 1294 van 16 januari 1996 - Bescherming van de medische ...

De wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid bepaalt in artikel 26, §2 dat enkel bij naam aangewezen personen de medische gegevens van persoonlijke aard mogen opslaan, raadplegen, wijzigen, verwerken of vernietigen of er toegang toe mogen hebben wanneer ze in het archief worden ...

Het gezondheidstoezicht op de werknemers - Federale ...

Het gezondheidsdossier mag geautomatiseerd worden, met naleving van de bepalingen van de wet van 08-12-1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. I.4-96). De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de preventieadviseur-arbeidsarts die de afdeling of het departement van het medisch toezicht leidt (art.

Ordomedic | Wetgeving

- Koninklijk besluit tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. BS 02-07-2004. 13 JUNI 1986. - Wet betreffende het wegnemen en transplanteren van organen. BS 14-02-1987. 4 APRIL 1996.

Overige wet- en regelgeving | RIVM

Mar 17, 2011·Deze wet is in 1996 van kracht geworden. Voor bevolkingsonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling is een vergunning nodig. Regels ten aanzien van de uitvoering van bevolkingsonderzoeken zijn opgenomen in het Besluit bevolkingsonderzoek ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , 1995b).

Bezwaar en beroep van de werkgever tegen medische ...

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) geeft sinds de invoering van de Wet Pemba een regeling voor bezwaar en beroep (van de werkgever) inzake (medische ...

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ …

gangspunten van hoofdstuk IV van de welzijnswet in te vullen door het gebruik van voor- ... (kaarten van medisch on-derzoek, eventueel verslag onderzoek arbeidshinder) bijgehouden en wordt gevolg gege- ... staan ingeschreven in de Wet Welzijn van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten van

Het gezondheidstoezicht op de werknemers - Federale ...

Het gezondheidsdossier mag geautomatiseerd worden, met naleving van de bepalingen van de wet van 08-12-1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. I.4-96). De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de preventieadviseur-arbeidsarts die de afdeling of het departement van het medisch toezicht leidt (art.

Bezwaar en beroep van de werkgever tegen medische ...

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) geeft sinds de invoering van de Wet Pemba een regeling voor bezwaar en beroep (van de werkgever) inzake (medische ...