lege stortplaatsen voor zuurstoftanks die open zijn voor het publiek

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

wetten.nl - Regeling - Besluit stortplaatsen en ...- lege stortplaatsen voor zuurstoftanks die open zijn voor het publiek ,Nov 26, 1997·1 Gedeputeerde staten kunnen aan een omgevingsvergunning voor een stortplaats het voorschrift verbinden dat voor daarbij aangewezen afvalstoffen het in artikel 1, eerste lid, bedoelde verbod niet geldt indien die afvalstoffen zijn aangewezen krachtens artikel 5, dan wel indien daarvoor een verklaring geldt als bedoeld in artikel 6.. 2 In een voorschrift als bedoeld in het eerste lid, bepaalt ..hecklist nazorgplannen stortplaatsenVoor een aantal stortplaatsen is bij het sluiten van de green deal uitstel mogelijk voor het aanbrengen van de bovenafdichting. De levensduur van de bodembeschermende voorzieningen is daarbij relevant en zal ook van invloed kunnen zijn op de inhoud van de nazorgplannen voor de locaties die voor uitstel in aanmerking komen. 2.3.Herontwikkeling voormalige stortplaatsen

Voormalige stortplaatsen in het randstedelijke gebied zijn vaak niet zo herkenbaar als die in het landelijke gebied. Veel voorkomende gebruiksvormen hier zijn tijdelijke opslag in de open lucht of in schuren en caravans. Deze stortplaatsen zijn gebruikt voor de stort van huishoudelijk, klein bedrijfsmatig en sloopafval tot in de jaren 70.

'Stortplaatsen zijn de goudmijnen van de 21e eeuw ...

interne afvalstortplaatsen (d.w.z. waar een afvalproducent zijn eigen afval op de plaats van de productie verwijdert), en-een terrein dat permanent (d.w.z. meer dan een jaar lang) wordt gebruikt voor de tijdelijke opslag van afval, maar met uitsluiting van: voorzieningen waar afvalstoffen worden uitgeladen ter voorbereiding van verder transport voor terugwinning, behandeling of verwijdering ...

10.13a Gedoogplicht stortplaatsen

Het tweede lid bevat de uitzonderingen op het eerste lid, die volgen uit artikel 2, eerste, tweede en derde lid, van het Stortbesluit bodembescherming. Aan de bijlage bij de Omgevingswet zijn vanwege dit artikel begripsbepalingen voor «storten», «stortplaats», «winningsafvalvoorziening» en «winningsafvalstoffen» toegevoegd.

Stortplaatsen voormalig hoog potentieel herontwikkeling ...

Feb 28, 2021·Informatie over herontwikkeling Ongeveer 150 voormalige stortplaatsen zijn direct geschikt voor herontwikkeling. De andere 940 zijn in de loop van de tijd al herontwikkeld. De bedoeling is dat voormalige stortplaatsen in een vroeg stadium worden meegenomen in de besluitvormingsprocessen van een gebiedsontwikkeling.

Landelijk overzicht stortplaatsen - Bodem+

Het 'Overzicht Stortplaatsen' is gebaseerd op de enquête die jaarlijks door de Werkgroep Afvalregistratie (WAR) wordt uitgevoerd. Deze werkgroep wordt gevormd door het het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat), de Vereniging Afvalbedrijven, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+ en Uitvoering Afvalbeheer).

KICK-OFF EXPERIMENT DUURZAAM STORTBEHEER …

Voor het experiment zijn vooraf door het RIVM en ECN accepta-bele emissietoetswaarden vastgesteld, omdat de emissies nooit nul zullen zijn. Timo Heimovaara van de TU Delft verwacht dat de verontreiniging in het percolaat zal uitkomen onder de grenzen die beide onderzoeksinstituten hebben bepaald. “Het doel van ons on-

Stortplaatsen - Indaver

Stortplaatsen: sluitstuk van duurzaam afvalbeheer. Storten is de laatste optie bij duurzaam afvalbeheer, maar voor een aantal afvalstoffen dat niet nuttig toegepast of thermisch verwerkt kan worden, blijft het noodzakelijk. Indaver waakt er over dat het veilig gebeurt. Het stortafval op onze deponieën is een radertje in onze waste-to-energy ...