medische zuurstofcilinderregulatorset beoordelingen consumentenrapporten mayo clinic

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Reiniging en desinfectie of sterilisatie van ... - NHG- medische zuurstofcilinderregulatorset beoordelingen consumentenrapporten mayo clinic ,Reiniging van voorwerpen en instrumentarium zoals de stethoscoop, gebeurt bij voorkeur dagelijks en naar eigen inzicht vaker. 1, 10. Hoe instrumentarium gereinigd moet worden, staat beschreven in het Voorbeeldprotocol Reinigen, desinfecteren en steriliseren medisch instrumentarium en de …Beleidsregel- Kostprijsmodel zorgproducten medisch ...Medische en overige inventaris; Hieronder vallen kosten van afschrijvingen (medische)inventaris, lease contracten en onderhoudscontracten. Opbrengsten: beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen; Deze kosgorie omvat opbrengsten voor instellingen uit de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen.Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave ...

Behandel als brandwonden. Zorg voor medische hulp. - Oogcontact : Spoel de ogen onmiddellijk en grondig met water gedurende minimaal 15 minuten. - Inslikken : Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht. 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Onafgebroken inademen van concentraties hoger dan 75% kan misselijkheid ...

GEBRUIK VAN MEDICATIE BIJ URGENTIES - Domus Medica

medische praktijkvoering: het gebruik van de urgentietrousse. Huisarts Nu 2001;30(8):338-58. Deze aanbeveling wordt als volgt omschreven: Philips H, De Sut-ter A, Buylaert W, De Paepe P, Calle P, Schrans D. Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering. Gebruik van medicatie bij ur-genties. Huisarts Nu 2008;37:472-504. Disclaimer

Handleiding beheer medische afvalstoffen - OVAM

Handleiding beheer medische afvalstoffen 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille, OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen 3. Wettelijk Depot nummer 4. Aantal bladzijden 129 5. Aantal tabellen en figuren 1 + 3 6. Prijs* Gratis 7. Datum Publicatie December 2014 8. Trefwoorden

meDiSche GaSSeN Norm alleen niet bepalend voor kwaliteit ...

Er zijn sterke aanwijzingen dat medische gassendistributie-systemen in ziekenhuizen moeten worden beschouwd als medische hulpmiddel in de zin van de Wet op de medische hulpmiddelen. Dat betekent dat niet alleen de NEN EN ISO 7396-1 van toepassing is maar dat systemen tevens moe-ten voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de Richtlijn 93/42/EEG.

Langdurige zuurstoftherapie thuis: tegemoetkoming in de ...

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten van de behandeling met langdurige zuurstoftherapie thuis (derdebetalersregeling). Voor die behandeling betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld). Voor de consultaties bij de arts betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel. Uit de voorwaarden waaraan u moet beantwoorden, kan worden afgeleid ...

De keuze van medische hulpmiddelen bij extramurale en ...

medische hulpmiddelen ( bijv. zuurstof toediening, CPAP materialen). Medische hulpmiddelen worden extramuraal en transmuraal afgeleverd door een grote diversiteit van distributeurs. Er zijn apotheken, drogisten, medische speciaalzaken, orthopedische werkplaatsen, gespecialiseerde service providers, thuiszorgorganisaties, postorder bedrijven, enz.

Langetermijneffecten van leefstijlinterventies bij ...

Jan 10, 2008·Korte beschrijving. Inleiding Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat leefstijlinterventies bij mensen met een gestoorde glucosetolerantie diabetes mellitus (DM) kunnen voorkomen of uitstellen. Het is echter niet bekend of deze risicoreductie aanhoudt als men stopt met de actieve dieet- en sportbegeleiding. In dit onderzoek werd gekeken of leefstijlinterventies op de lange …

Kortdurende zuurstoftherapie - RIZIV

Gasvormige medische zuurstof en een oxyconcentrator worden, onder de reglementaire voorwaarden (zie hierboven “Voorschrijven van kortdurende zuurstoftherapie”), vergoed in categorie A. Er is dus geen persoonlijk aandeel voor de patiënt voor de zuurstof zelf.