opslag van gecomprimeerde zuurstofcilinders msds-blad

Productieomgeving

Samenwerkingspartner

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)- opslag van gecomprimeerde zuurstofcilinders msds-blad ,Houd het gebied geëvacueerd en vrij van ontstekingsbronnen totdat de uitgelekte vloeistof verdampt is resp. de bodem niet meer aangevroren is. 7 HANTERING EN OPSLAG Hantering en opslag Zorg ervoor dat de apparatuur goed geaard is. Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen. Spoel de lucht uit het systeem alvorens gas toe te latenaSuïSTIEK Spontaan ontbrandende zuurstofcilindersVerder is afgesproken zuurstofcilinders aan het voeteneind van het bed te hangen om de potentiële vuurbron zo ver mogelijk van de patiënt te plaatsen. Daarnaast zijn er CO 2-blussers en blusdekens in de ope-ratiekamers gekomen. Een koude zoutoplossing is aan- …MSDS en Labels - DC Consult

Boom is leverancier van laboratoriummaterialen, met meer dan 25.000 producten en labchemicaliën. Het bedrijf biedt ook de mogelijkheid tot opslag van chemicaliën. Voor Boom verzorgt DC Consult de complete revisie van de omgevingsvergunning, inclusief …

PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN

De opslag van vloeibare zuurstof heeft bij grootverbruikers de opslag van gasvormige zuurstof prak-tisch verdrongen. Deze richtlijn bevat de voorwaarden, welke aan het bewaren van vloeibare zuurstof in een reservoir gesteld kunnen worden. Het is bij het opstellen van deze richtlijn niet de bedoeling geweest een overzicht te geven van veilig-

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD bladzijde

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslag : Opslag van brandbare vloeistoffen Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. Niet bewaren in de buurt van of samen met een van de incompatibele stoffen uit rubriek 10.

Veiligheidsinformatieblad Zuurstof, samengeperst.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompati-el pro duc ten Cilind rsgo vas zettenom omvall ntevoork men. Ge-scheiden houden van brandbare gassen en ander brandbaar materiaal in de opslag. Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde u imte. Alle egels en lokale voo sch ften met bet kking tot de opslag

Wat is een zuurstofcilinder? / whiteaeroltdom

houden van brandbare gassen en ander brandbaar materiaal in de opslag. Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde ruimte. 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING Persoonlijke bescherming Niet roken tijdens het gebruik van het product. Draag geschikte hand-, lichaams- en hoofdbescherming.

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de ...

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Maatregelen voor voldoende ventilatie. • Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming Verwijdering van stofafzetting. Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.